best free web site builder

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved


พนักงาน

(Employees)

การประเมินส่วนขยายความพร้อมของบริษัท ซึ่งจะประเมินว่าบริษัทมีพนักงานที่มีทักษะในการลงมือปฏิบัติตามหลักการอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่ ซึ่งประเมิน 2 เรื่อง คือ 
  • ชุดทักษะพนักงาน (Employee skill sets)
  • การจัดสรรทักษะ (Skill acquisition)

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved