develop your own website

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved

เกณฑ์คะแนน 4.0

การเปรียบเทียบในกลุ่มความพร้อม
การเปรียบเทียบในกลุ่ม (Comparison groups) กลุ่มที่ต้องการนำเข้าสู่การเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบระดับที่จะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ต้องทำการเลือก ประเภทของกิจการ กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ สินทรัพย์ถาวร และจำนวนพนักงาน เพื่อเข้าเปรียบเทียบ จากรูปที่ 7.2 พบว่ามีแบบจำลองระดับอุตสาหกรรม 4.0 แบ่งเป็น 6 ระดับ ตามรายละเอียดที่ได้อธิบายดังนี้

Mobirise

ระดับ 0 : กิจการที่อยู่นอกกรอบ (Outsider)  

บริษัทที่อยู่ในระดับนี้ไม่สอดคล้องกับความต้องการสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งระดับ 0 จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคำถามที่ตอบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งพบคำตอบที่มีคำว่าไม่มี ไม่ทราบ และไม่เกี่ยวข้อง

ระดับ 1: ผู้เริ่มต้น (Beginner)

บริษัทที่อยู่ในระดับนี้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 โดยตอบคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ที่พบคำตอบส่วนมากบอกว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นในหลายฝ่าย และมีการลงทุนในระยะเริ่มต้นในบางฝ่ายเท่านั้น

กระบวนการผลิตสนับสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยมากโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องจักรที่มีอยู่บางส่วนพร้อมที่จะเชื่อมต่อเพื่อรองรับความต้องการระบบในการบริหารการผลิต และการสื่อสารในอนาคต

ระบบได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลภายในบริษัท โดยมีการใช้ข้อมูลร่วมกันในวงจำกัดความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังอยู่ในระยะวางแผนหรือระยะกำลังติดตั้ง

สภาพแวดล้อมในการผลิต ได้ทำการผลิตสินค้าเป็นครั้งแรกที่มีแนวคิดจะเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในหน้าที่ต่างๆ ของการผลิต

ทักษะพนักงานที่ต้องการขยายเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 มีการพัฒนาในไม่กี่ฝ่ายของบริษัท

ระดับ 2: ระดับกลาง(Intermediate)

บริษัทที่อยู่ในระดับนี้ต้องเริ่มต้นนำอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำกลยุทธ์ โดยกำลังจัดทำกลยุทธ์เพื่อลงมือปฏิบัติตามกรอบอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้จากตัวชี้วัดในแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ลงมือปฏิบัติ และมีการลงทุนในพื้นที่เล็กๆ หรือน้อยฝ่าย  ข้อมูลการผลิตบางส่วนได้รวบรวมโดยอัตโนมัติและได้ใช้ข้อมูลในวงจำกัด 
โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องจักรไม่เป็นไปตามความต้องการในการขยายในอนาคตข้อมูลภายในบริษัทได้ใช้ร่วมกันโดยเชื่อมเข้าไปในระบบหลักซึ่งใช้บางส่วนเท่านั้น และเริ่มต้นที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ
มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารเทศที่เหมาะสมแล้ว และกำลังขยายการใช้งานในสภาพแวดล้อมการผลิต ทำการผลิตสินค้าครั้งแรกที่เพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในบางหน้าที่ของการผลิต
ทักษะพนักงานที่ต้องการขยายเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 มีทักษะที่จำเป็นในการขยายเป็นอุตสาหกรรม 4.0

ระดับ 3: มีประสบการณ์(Experienced)

บริษัทได้กำหนดรูปแบบกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 ได้ลงมือปฏิบัติตามกรอบอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้ลงทุนในระบบหลายฝ่ายและส่งเสริมให้เริ่มมีการนำระบบในอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้โดยได้มีการปฐมนิเทศน์การจัดการนวัตกรรมของแต่ละฝ่าย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เชื่อมต่อและสนับสนุนกระบวนการผลิต โดยข้อมูลในฟังก์ชั่นหลักได้รับการรวบรวมอย่างอัตโนมัติ

โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องจักรได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการขยายในอนาคต

ข้อมูลภายในบริษัท และข้อมูลภายนอกบริษัท ได้ใช้ร่วมกันโดยเชื่อมเข้าไปในระบบหลักบางส่วนเท่านั้น และเริ่มต้นที่มีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ

มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารเทศที่จำเป็น และได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ได้วางแผนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการผ่านระบบคลาวด์เข้ามาใช้เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ในสภาพแวดล้อมการผลิต บริษัทได้ผลิตสินค้าโดยเชื่อมเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายหน้าที่ของการผลิต

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้กำหนดรูปแบบจากการใช้บริการข้อมูลขับเคลื่อนการผลิตเป็นพื้นฐานครั้งแรก แต่บริษัทยังไม่เชื่อมต่อกับลูกค้าของบริษัทโดยตรง การบริการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการผลิตสำหรับลูกค้าสามารถสร้างรายได้จำนวนน้อย ได้มีความพยายามในการขยายชุดทักษะพนักงานเพื่อยกระดับสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว

ระดับ 4: เชี่ยวชาญ(Expert) 
ระดับเชี่ยวชาญได้ใช้กลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 และควบคุมติดตามโดยมีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม
ได้มีการลงทุนเกือบครอบคลุมทุกฝ่ายและทุกพื้นที่ กระบวนการได้รับการสนับสนุนโดยการจัดการนวัตกรรมระหว่างฝ่าย
ส่วนมากแล้วได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการผลิต โดยข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวบรวม เพื่อใช้นำมาทำให้เกิดผลดีที่ดี และต่อไปจะได้ทำการขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สามารถทำได้ เนื่องจากเครื่องจักรมีความพร้อมตามความต้องการในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลภายในบริษัท และข้อมูลภายนอกบริษัท ส่วนมากได้ใช้ร่วมกันโดยเชื่อมเข้าไปในระบบหลัก และมีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับคู่ค้าทางธุรกิจ
ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารเทศในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเข้ามาใช้ผ่านระบบคลาวด์
ในสภาพแวดล้อมการผลิต ระบบเชี่ยวชาญ(Expert System) กำลังเริ่มต้นสำรวจชิ้นงานที่ได้จัดทำแนวทางผลิตด้วยระบบเอง และกระบวนการตอบสนองด้วยระบบเอง
ชิ้นงานและลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตสำเร็จเป็นชิ้นงาน ได้ดำเนินการผ่านการเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในหน้าที่ของการผลิตที่สามารถรวบรวมข้อมูล และได้ใช้ในการวิเคราะห์ได้ตามเป้าหมายระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
สนับสนุนให้ใช้บริการข้อมูลขับเคลื่อนการผลิต ซึ่งลูกค้าได้เริ่มใช้ข้อมูลโดยตรงในระบบแล้ว และทราบลูกค้าในรายที่สร้างรายได้ในระดับที่ไม่มากนักหรือน้อยราย
คุณลักษณะการบริการข้อมูลขับเคลื่อนการผลิตได้เชื่อมตรงระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตและครอบคลุมในเกือบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ทักษะของพนักงานที่จำเป็นภายในบริษัทได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับในการขยายเป็นอุตสาหกรรม 4.0

ระดับ 5: ผู้มีผลงานระดับสูง (Top performer)
บริษัทได้ลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์จนเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และได้ติดตามสถานะการลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโครงการอื่น
ได้มีการสนับสนุนให้มีการลงทุนทั้งบริษัท และบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดการนวัตกรรมครอบคลุมทั้งองค์กร
ได้มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการผลิต และการรวบรวมข้อมูลจากทุกจุดที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
โครงสร้างพื้นฐานเครื่องจักรเป็นไปตามความต้องการในการเชื่อมต่อกับระบบหลัก และการสื่อสาร และได้เชื่อมต่อกับระบบหลักแล้ว
ระดับนี้ได้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในบริษัท และคู่ค้าทางธุรกิจจากภายนอกบริษัท
ได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมและมีการนำคลาวด์มาใช้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
บางส่วนของการผลิตได้ใช้การผลิตชิ้นงานที่ดำเนินการได้ด้วยระบบเองและกระบวนการผลิตมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ ชิ้นงานและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ได้ขยายโดยเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยข้อมูลที่ได้รวบรวมจากผู้ใช้ในระยะที่มีการใช้งาน ได้นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ การซ่อมบำรุงผ่านจากนอกสถานที่ และสนับสนุนการขาย
การใช้บริการข้อมูลขับเคลื่อนการผลิตสำหรับลูกค้าที่ได้ลงชื่อใช้ระบบ ทำให้เกิดรายได้จากส่วนนี้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ผลิตได้เชื่อมต่อลูกค้าเต็มรูปแบบ
บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทในทุกพื้นที่ที่สำคัญและสามารถยกระดับเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เต็มรูปแบบ

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved