simple site maker

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved


โรงงานอัจฉริยะ

(Smart factory)

การประเมินส่วนขยายความพร้อมของโรงงาน ซึ่งจะประเมินว่า บริษัทได้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นดิจิทัลเต็มระบบ และ ระบบการผลิตที่เป็นอัตโนมัติบนฐานระบบทางกายภาพในโลกไซเบอร์ (Cyber physical systems) หรือไม่ ซึ่งประเมิน 4 เรื่อง อันประกอบด้วย 
  • แบบจำลองดิจิทัล (Digital Modeling)
  • โครงสร้างพื้นฐานเครื่องจักร (Equipment infrastructure)
  • การใช้ข้อมูล (Data usage)
  • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems)

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved