open source website creator

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved


การดำเนินงานหรือการผลิตอัจฉริยะ 

(Smart operations)

การประเมินส่วนขยายความพร้อมของการดำเนินงานหรือการผลิต ซึ่งจะประเมินว่า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ในบริษัทได้มาโดยผ่านการตัดทำแบบจำลองดิจิทัล และสามารถควบคุมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอัลกอริทึมในโลกเสมือนหรือไม่ ซึ่งประเมิน 4 เรื่องคือ 
  • การใช้คลาวด์ (Cloud usage)
  • ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security)
  • กระบวนการ ซึ่งมีอิสระในการเลือกซึ่งมีอิสระในการเลือก (Autonomousprocess)
  • การใช้ข้อมูลร่วมกัน(Information sharing)

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved