bootstrap modal

SMART WMS

    โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ, จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร เหมาะสมสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะซื้อมา-ขายไป พร้อมด้วยระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร Business Intelligence และ Performance Dash Board

SMART CRM

    SMART CRM เป็นซอฟต์แวร์ บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถนำเสนอให้เข้ากับธุรกิจ และสามารถปรับแต่งได้ในแบบที่องค์กรคุณต้องการสำหรับงาน ผ่ายขาย (Sales), ฝ่ายการตลาด (Marketing) และผ่ายบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) เชื่อมต่อระบบบริหารงานลูกค้าในเว็บแอพที่สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์และมือถือ

(CRM System Integration with Web Application)

1. CRM ด้านการตลาด
2. CRM ด้านการขาย
3. CRM ด้านการบริการ