best web site maker

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved


กลยุทธ์และการจัดองค์กร

(Strategy and organization)

Mobirise
การประเมินส่วนขยายความพร้อมของบริษัท ซึ่งจะประเมินว่าได้เริ่มก่อตัวเพื่อขยายความสามารถของตนเองจากอุตสาหกรรมแบบเก่าเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ได้ลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัทแล้วหรือยัง การประเมินจะประเมิน เป็น 3 เรื่อง คือ 
  • กลยุทธ์ (Strategy)
  • การลงทุน (Investment)
  • การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

© Copyright 2017 VEF Infotech Co., Ltd. - All Rights Reserved